ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1  Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op iedere door ons gesloten overeenkomst, tenzij en voor zover uit onze schriftelijke orderbevestiging anders blijkt. In deze verkoopvoorwaarden worden wij verder aangeduid als “gebruiker en de andere partij als “koper” inkoopcondities van koper zijn nimmer van toepassing, tenzij
en voor zover uit gebruikers orderbevestiging anders blijkt.

Artikel 2  Aanbiedingen/prijsopgaven

Aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds geldig tot 60 dagen na offerte datum.

Artikel 3  Prijs

Indien na de totstandkoming der overeenkomst, doch voor het tijdstip waarop feitelijk door gebruiker geleverd wordt, de prijzen der grondstoffen, de belasting op de toegevoegde waarde (of welke nationale of Europese omzetbelasting ook), de invoerbelasting, de invoerrechten, of enig ander recht, de lonen of de vrachtkosten mogen stijgen of gebruikers inkoopprijs in euro’s mocht stijgen ten gevolge van valutaverhoudingen is koper verplicht aan gebruiker boven de overeen gekomen prijs alsnog te betalen het bedrag, dat met voormelde stijgingen of een daarvan cq. met voormelde wijziging gemoeid is.

Artikel 4  Levering en verzending

Zaken reizen voor rekening en risico van koper, ook bij een franco levering is het risico voor de koper, zaken zoals opslagkosten, dubbele transportkosten zullen doorberekend worden indien zich een situatie voordoet zoals vermeld onder lid d art. 5. Artikelen worden maximaal 14 dagen in opslag gehouden.

Artikel 5  Leveringstijd, overmacht

a.  De in  gebruikers orderbevestiging opgegeven levertijden dienen slechts als indicatie en zij zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij     zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn  geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Te late levering kan nimmer reden zijn de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren.

b.  Indien de koper de zaken weigert af te nemen, kunnen de hieruit voortvloeiende kosten aan koper in rekening worden gebracht, bovendien heeft de gebruiker in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op integrale schadevergoeding.

c.  Onverminderd het hierboven onder a bepaalde heeft gebruiker, indien hij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, het recht, en wel te zijner keuze, om:

1.  de levering op te schorten tot de overmacht toestand zal zijn beëindigd:

2.  de overeenkomst ook in het onder 1 bedoelde tijdvak, geheel of voor het niet vervulde gedeelte ontbonden te verklaren:

in zoverre dat een en ander plaatsvindt door enkele schriftelijke kennisgeving van gebruiker aan koper en zonder dat koper of gebruiker ter zake van de ontbinding recht op schadevergoeding kan doen gelden: voorts onverminderd kopers verplichting hetgeen reeds is geleverd te betalen en gebruiker reeds gemaakte kosten te vergoeden.

Gebruiker is verplicht op schriftelijk verzoek aan koper de keuze hierboven onder 1 en 2 bedoeld binnen 14 dagen na datum van ontvangst van het verzoek te bepalen.

d. In de rechtsverhouding tussen gebruiker en koper geldt onder andere als overmacht bedrijfsstoornis van elke aard bij gebruiker, zijn leveranciers of zijn vervoerders voor zover de bedrijfsstoornis van de wil van de bestuurders van gebruiker niet afhankelijk is en de uitvoering van de overeenkomst voor verkoper belemmert, bemoeilijkt of op andere wijze nadelig beïnvloedt. Onder bedrijfsstoornis is mede begrepen enig overheidsvoorschrift het
bedrijf of de handel van gebruiker rakende, alsmede vertraging bij leveranciers, vervoerders door deze dan wel derden gebezigde vervoersmiddelen.

Artikel 6  Garantie en reclame

a.  Mededelingen door of namens gebruiker betreffende de kwaliteit, behandeling in de ruimste zin en eigenschappen in het algemeen van de zaken, binden gebruiker slechts indien zij schriftelijk zijn gedaan en met de onmiskenbare bedoeling garantie te geven.

b.  Onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot de termijn waarbinnen gereclameerd kan worden, is koper in alle gevallen verplicht de hem geleverde zaken binnen 24 uur te controleren. Indien de klacht te laat wordt ingediend of de goederen op enigerlei wijze door de koper verder worden verwerkt, bewerkt (het plakken van stickers op de verflaag etc.) of doorverkocht, vervallen alle aanspraken wegens gebreken van welke aard dan ook.

c.  Reclames van koper dienen op straffe van verval van kopers recht niet later dan binnen veertien dagen na levering door koper schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend.

d.   Reclames van koper moeten gegrond zijn op de kwaliteit, de toestand of de hoeveelheid der zaken.

e.  De in de handel gebruikelijke of geringe technische onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, finish of design, mogen niet gereclameerd worden. Indien van reclames de gegrondheid is vastgesteld heeft gebruiker het recht zelf te bepalen de zaken
alsnog bij te werken, of na ontvangst van de retourzending te vervangen door zaken die de gereclameerde feiten niet bezitten.

f.    Eventuele retourzendingen van zaken mogen slechts na schriftelijke goedkeuring van gebruiker plaatsvinden. Nimmer zal gebruiker verplicht zijn meer dan de factuurwaarde van de betreffende zaak te vergoeden en sluit uitdrukkelijk hiermee de aansprakelijkheid tot gevolg- cq bedrijfsschade uit.

g.  Elke vordering van koper ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gebruiker, die tot ontbinding van de overeenkomst en die uit onrechtmatige daad daaronder begrepen, is uitgesloten, behalve indien en voor zover de vordering strekt tot nakoming van de aan de koper in de voorgaande leden van dit artikel verleende rechten.

h.  Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

a.  Gebruiker behoudt de eigendom van alle door de gebruiker aan de koper geleverde zaken, zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst(en), dit inclusief rente, kosten en/of schadevergoeding, jegens de gebruiker heeft voldaan.

b.  Zolang vaststaat dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de koper, is hij nog niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker.

c.  Indien de koper niet aan zijn verplichtingen jegens de gebruiker voldoet, heeft de gebruiker het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle aan de koper in eigendom toebehorende zaken, al dan niet door de gebruiker geleverd, zowel tegenwoordige als toekomstige alsmede op vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige van de koper op derden.

d.  De koper is in verband met het gestelde in de voorgaande bepalingen van dit artikel, gehouden zijn medewerking te geven aan het opmaken en ondertekenen van een notariële akte. De kosten hiervan komen voor rekening van de koper.

Artikel 8  Betaling

a.  Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder enige korting of schuldvergelijking.

b.  Is geen betalingstermijn uitdrukkelijk overeengekomen, dan moet betaald worden binnen veertien dagen na factuurdatum.

c.  Koper zal door het enkel verstrijken van de termijn binnen hij had moeten betalen jegens gebruiker van rechtswegen in verzuim en gebreke zijn derhalve zonder dat sommatie of in gebrekenstelling vereist is. Gebruiker zal nimmer geacht worden van zijn rechten uit deze bepaling afstand te hebben gedaan, indien hij nochtans een sommatie tot koper richt.

d.  In geval van verzuim bestaande in niet of niet tijdige betaling als vermeld, is koper aan gebruiker een boete verschuldigd van 10% van elk factuurbedrag over het niet betaalde gedeelte daarvan, welke boete door het enkel intreden van het verzuim opeisbaar is.

e.  Voorts is koper van de dag waarop hij jegens gebruiker in verzuim is tot aan de dag van de algehele voldoening een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom, waarbij gedeelten van een maand in deze als volle maanden worden aangemerkt.

Gebruiker is bevoegd ontvangen betalingen allereerst toe te rekenen aan de boete bedoeld onder d en vervolgens aan de rente ingevolge de onderhavige bepalingverschuldigd en daarna aan de overige nog openstaande bedragen.

f.    Bij niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting van koper heeft de gebruiker voorts het recht om de door hem gemaakte buitengerechtelijke

Incassokosten aan koper in rekening te brengen indien gebruiker (naar zijn oordeel) genoodzaakt is om ter invordering van het door koper verschuldigde derden in te schakelen. De wederpartij zal na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buiten-
gerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van Euro 45,00.

Artikel 9

Indien:

a.   de koper in verzuim is en/of

b.   de gebruiker goede grond heeft te vrezen dat koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen doen zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden kan worden en onverminderd de hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:

1     vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen van koper en/of

2     de uitvoering van de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of

3     de overeengekomen betalingstermijnen al dan niet in andere overeenkomsten te herroepen, waardoor alle openstaande vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar worden en/of

4     de verplichtingen uit alle overeenkomsten met koper op te schorten.

Artikel 10  Divers

Voor zover enig beding in deze voorwaarden ofwel overigens in de overeenkomsten met koper nietig, vernietigbaar of onverbindend is, tast dit het overige deel van de voorwaarden van de overeenkomst niet aan.

Artikel 11

a.   Behoudens hoger beroep en/of cassatie is de Arrondissementsrechtbank te Breda bevoegd tot kennisneming van ieder geschil, dat in verband met de overeenkomst kan rijzen, onverminderd het recht van gebruiker om koper te dagen voor de Rechter van zijn woonplaats. Deze bepaling is niet van toepassing op geschillen, waarvan de Kantonrechter kennis moet nemen.

b.   Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing